Kőbányai Szent László Általános Iskola

Tehetséggondozás/

DSE

Szent László Diáksport Egyesület

Alapításának éve: 1986
Az egyesület címe: 1102 Budapest, Szent László tér 1.

Az egyesület elnöksége:

 • Hódosi Andrea elnök
 • Zvara Emil
 • Szász Edina
 • Kövesdi Orsolya
 • Zvaráné Szlifka Gabriella

Az egyesület alapszabálya:

A DSE alapszabálya biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek érvényesülését.

Szent László Diáksport Egyesület

Rövidítése: Szent László DSE

Székhelye: 1105. Budapest, Szent László tér 1.

Alapításának éve: 1986

Működési területe: Budapest Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola

Színe: piros – kék

Lobogója: téglalap alakú hosszanti irányban osztott piros- kék mező, középen jelvény

Logója: pajzs alakú mezőben atléta, labdarúgó, túrázó, kosárlabdázó, röplabdázó ábrák, Szent László DSE felirat, valamint az alapítás éve: 1986.

Felügyeleti szerve: Fővárosi Főügyészség

 • tagjainak rendszeres iskolai és iskolák közötti játék, versengés és versenylehetőség biztosítása, tervezése, szervezése
 • a rendszeres testgyakorlás biztosítása
 • sportcsoportok igény szerinti működtetése
 • sporttanfolyamok igény szerinti működtetése
 • lehetőség szerint iskolai, iskolák közötti, kerületi és budapesti  versenyek, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása
 • lehetőség szerint részvétel a kerületi, budapesti, valamint az országos diákolimpiai versenyeken
 • az egészséges életmódra nevelés
 • a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása
 • céljai elérését elősegítő gazdasági tevékenység folytatása,
 • turisztikai (vízi-, gyalog-, kerékpártúrák) megmozdulások szervezése, lebonyolítása

A Szent László DSE anyagi lehetőségei szerint támogatja:

 • a DSE tagok tömegrendezvényeken való részvételét
 • szabadidősportokhoz (pl. korcsolyázás, görkorcsolyázás, streetball, tenisz, asztalitenisz, kerékpározás,  vízi sportok) szükséges sporteszközök beszerzését, felújítását, karbantartását
 • elsősorban sportcélú kerületi és iskolai táborok rendezését, valamint az ezeken résztvevő DSE tagok táborozási költségeinek csökkentését
 • a célok megvalósítása érdekében a sportköri tevékenység feltételeinek biztosítása
 • fejlesztési célkitűzések meghatározása
 • működési feltételeinek megteremtése
 • a tagság felkészítése a versenyekre, sportprogramokra
 • egészségvédelmi és sportpropaganda kifejtése

Tag lehet:

 • természetes személy
 • tiszteletbeli személy
 • pártoló tagként jogi személy.

A Szent László DSE-nek tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is, aki belépési nyilatkozatában elfogadja a sportegyesület Alapszabályát, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségeinek teljesítését vállalja.

Tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki a sportegyesület célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg támogatja.

Pártoló tag lehet bármely természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező személyiség, aki belépési nyilatkozatban vállalja az Alapszabály-ban foglaltak betartását, és aki a tagdíjának mértékét belépéskor együttműködési szerződésben vállalja.

A DSE-be való be illetve kilépés önkéntes. A tagság illetve a pártoló tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, valamint súlyos fegyelemsértés esetén kizárással, illetve a tagdíj fizetésének  jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező tag esetén 60 napot meghaladó elmaradása esetén törléssel szűnik meg.

A felvételről az elnökség a felvételi kérelmet követő ülésén dönt. A kizárásról, illetve a törlésről szintén az elnökség dönt, a döntés ellen fellebbezéssel a közgyűléshez lehet fordulni, amely erről következő ülésén dönt. A kizárásról és a törlésről hozott elnökségi határozat közgyűlés előtti felülvizsgálatának eredményéig a tag-sági jogviszony szünetel. Az elnökség eljárásának rendje külön szabályozás alá kerül.

A sportegyesület tagságáról az elnökség nyilvántartást vezet.

A Szent László DSE minden tagja (természetes személy, tiszteletbeli tag, pártoló tag) tagdíjat köteles fizetni, melynek mértékét a közgyűlés határozza meg.

A tagdíjat meghatározott időpontig, -minden évben november 01-ig-  tanévenként egy összegben kell befizetni.

Indokolt esetben két részletben is befizethető, ebben az esetben a második részlet befizetési határideje: február 20.

 • az egyesület minden természetes személy tagja életkorra tekintet nélkül szavazati joggal rendelkezik az egyesületet érintő minden kérdésben
  (Jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező tagja képviseletére hivatott tagja vagy annak meghatalmazottja útján szavazhat.)
 • választhatók az egyesületben betölthető tisztségekre, a választhatóságnak azonban korlátot szab, hogy a cselekvőképtelen tag érvényesen jognyilatkozatot nem tehet, helyette törvényes képviselője jár el, a korlátozottan cselekvőképes tag érvényes jognyilatkozatot csak törvényes képviselője egyetértésével, vagy utólagos jóváhagyásával tehet, kivéve a saját keresménye feletti rendelkezési joggal kapcsolatban
 • részt vehetnek határozatok meghozatalában, ajánlások kialakításában, a tisztségviselők megválasztásában és felmentésében
 • a tag részt vehet a sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket, felszerelési tárgyakat, igényelheti  a DSE szakembereinek sportszakmai segítségét
 • a DSE-t képviselheti a diáksport-versenyeken
 • részesülhet a DSE által nyújtott kedvezményekben
 • véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a DSE-t érintő bármely kérdésben
 • tudomására jutástól 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja a DSE valamely szervének általa törvénysértőnek talált határozatát
  (A határozat bíróság előtti megtámadása a határozat végrehajtására halasztó hatályt nem jelent, a bíróság azonban indokolt estben a végrehajtást felfüggesztheti.)

A Szent László DSE tagjainak kötelességei:

 • a DSE céljainak megvalósítására irányuló tevékenység
 • a DSE alapszabályának és általános sportetikai normáinak érvényesítése
 • a DSE tevékenységi körében vállalt feladatok végrehajtása
 • óvja az egyesület vagyonát, és fizesse meg a tagdíjat
 • rendszeres sporttevékenységet folytatása
 • legjobb tudásának megfelelően képviselje egyesületét a sport és egyéb versenyeken, rendezvényeken

A Szent László DSE pártoló tagjainak jogai és kötelezettségei:

Jogaik:

 • a DSE által nyújtott szolgáltatások igénybevétele
 • a DSE-t érintő bármely kérdésben javaslatokat, észrevételeket tehet
 • a pártoló tag személyesen részt vehet a közgyűlésen

Kötelezettségeik:

 • a DSE célkitűzéseinek megfelelő erkölcsi és anyagi támogatása
 • tagdíjfizetés

A DSE szervezete

A közgyűlés

A Szent László Diáksport Egyesület önálló jogi személyként működik.

Szervezete: Közgyűlés, Elnökség, Elnök, Számvizsgáló bizottság, Gazdasági ügyintéző

A DSE közgyűlése az egyesület legfőbb szerve. A Közgyűlést a tagok összessége alkotja.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • a diáksport egyesület megalakulásának, feloszlatásának kimondása
 • más sportszervezetekkel történő egyesülés, csatlakozás, úgyszintén feloszlásának kimondása
 • az Alapszabály és a Fegyelmi szabályzat megállapítása, elfogadása, az Alapszabály módosítása
 • az 5 (öt) tagú elnökség megválasztása
 • a DSE elnökének megválasztása
 • a Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása
 • a gazdasági ügyintéző megválasztása
 • a tagok (pártoló tagok) tagsági díjának meghatározása
 • a DSE tevékenységének meghatározása, éves munkatervének elfogadása

Az 5 tagú elnökség egyik tagja és egyben az elnökség elnöke, azonos a DSE mindenkori elnökének személyével. A DSE elnökének, az elnökség tagjainak,

és a Számvizsgáló Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása 2 évre történik.

A közgyűlés összehívása:

 • legalább évenként egyszer
 • szükség szerint, a tagok egyharmadának a cél megjelölésével történő kívánságára
 • bíróság elrendelésére.

A közgyűlést az elnökség hívja össze.

A közgyűlést megelőzően legalább két héttel korábban faliújságon, és egyéb jól látható helyen kifüggesztve a közgyűlés helyét, idejét, témáját megjelölve kell a tagokat értesíteni.

A közgyűlést megelőzően két héttel levélben kell értesíteni az elnökség tagjait, a Számvizsgáló Bizottság elnökét, a Számvizsgáló Bizottság tagjait, a gazdasági ügyintézőt, valamint az esetleges meghívott vendégeket.

A közgyűlés dokumentálása:

 • meghívó  – mely tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét, témáját
 • jegyzőkönyv  – melyben szerepelnie kell a közgyűlés idejének, helyének, tárgyának (napirendi pontok), a tagság hozzászólásának, a szavazások eredményének, jelenléti ívnek.

A jelenléti íven csak a DSE tagok és az elnökség tagjainak neve szerepelhet, mivel szavazásra csak ők jogosultak.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője és hitelesítője írja alá.

A közgyűlés által megszavazott határozatokat sorszámmal kell ellátni.

A Közgyűlés határozatképessége:

 • A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van.
 • Amennyiben határozatképtelenség miatt újra össze kell hívni a közgyűlést 30 perc és 30 napon belül – az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül a Közgyűlés határozatképes.

A Közgyűlés határozathozatala:

A közgyűlés határozathozatala nyílt szavazással történik. Szavazat egyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni, mindaddig, amíg  döntés nem születik.

A megalakulás kimondásához illetve a feloszlás elhatározásához, az alapszabály elfogadásához, valamint módosításához a jelenlévők ⅔ -os többsége szükséges.

Az Elnökség létszáma 5 fő. Az Elnökségnek mindenkori tagja a DSE elnöke.

Az Elnökségnek nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt, az annak megszűnését meg-előző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.

Az elnökségi tagság megszűnése:

 • kilépéssel
 • leváltással  (Ha az Alapszabályban rögzített kötelezettségeknek nem tesz eleget, illetve összeférhetetlenség esetén.)
 • halál esetén.

A két közgyűlés között a Szent László DSE működését az elnökség irányítja, amely az aktuális feladatokra szükség szerinti ellátásához igazodva ülésezik.

Az elnökségi ülést a mindenkori elnök kezdeményezi, és erről írásban tájékoztatja az elnökség tagjait.

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ott hozott határozatokat sorszámmal kell ellátni.

Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül.

Az Elnökség feladat- és hatásköre:

 • a DSE tevékenységének közvetlen irányítása
 • a Közgyűlés előkészítése
 • döntés a tagok felvételéről
 • döntés a kizárásról
 • sportfejlesztési terv költségvetésének kidolgozása, az éves munkaterv,  versenynaptár jóváhagyása
 • az eredményes működés feltételeinek biztosítása
 • a gazdálkodás folyamatos ellenőrzése
 • sportcsoportok létrehozása, megszüntetése, beszámoltatása
 • foglalkozásvezetők meghívása
 • a tagok feletti fegyelmi jog gyakorlása
 • saját ülésezési rendjének és az ülésezés gyakoriságának szabályozása.
 • a DSE elnöke
 • az Elnökség tagjai
 • Számvizsgáló Bizottság elnöke
 • Számvizsgáló Bizottság tagjai
 • Gazdasági ügyintéző

 • a DSE elnöke
 • az Elnökség tagjai
 • Számvizsgáló Bizottság elnöke
 • Számvizsgáló Bizottság tagjai
 • Gazdasági ügyintéző

 • rendszeresen és tevékenyen részt vesz a DSE feladatainak meghatározásában és megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában, a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a Magyar Diáksport Szövetség felső szervei iránymutatásának végrehajtásában, illetőleg ellenőrzésében
 • a tag a tisztségre újraválasztható
 • jogosult és köteles a DSE tevékenységét figyelemmel kísérni, javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni
 • felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta, és azt írásban rögzítette. Üléseit feladatainak ellátásához szükséges számban tartja. Az ülést az elnök hívja össze, legalább az ülést megelőző 5 munkanappal korábban eljuttatott névre szóló meghívóval.
 • az ülés határozatképes, ha a tagok több mint 50% – a megjelenik . Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Számvizsgáló Bizottság:

A DSE gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzését a  3 tagú Számvizsgáló Bizottság felügyeli.

Tagjait a Közgyűlés 2 évre választja meg. A tagok maguk közül nyílt szavazással elnököt választanak. A Bizottság munkáját az elnöke irányítja.

A Számvizsgáló Bizottság feladata:

 • a DSE pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése szükség szerint, de évente legalább egyszer
 • a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának és betartatásának ellenőrzése
 • a gazdasági ügyintéző tevékenységének ellenőrzése

A számvizsgáló bizottság a közgyűlésnek tartozik beszámolni tevékenységéért. Nem lehet a számvizsgáló bizottság tagja az, aki az egyesület alkalmazásában áll, illetve vezető tisztségviselője. Feladatainak elvégzéséhez szükséges számban ülésezik. Az ülés határozatképes, ha legalább két tag jelen van és a határozati javaslat ügyében egybehangzóan szavaznak.

A gazdasági ügyintéző:

A gazdasági ügyintézőt a közgyűlés választja meg 5 évre.

A gazdasági ügyintéző feladatai:

 • a DSE pénz- és vagyonkezelése, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése
 • évente egyszer köteles jelentést tenni a Közgyűlésnek a DSE pénzügyi helyzetéről
 • köteles betartani a pénz- és vagyonkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat
 • a gazdasági ügyintéző és a DSE elnöke együttesen jogosultak a DSE        bankszámlája felett rendelkezni
 • a meglévő és az újonnan vásárolt eszközök leltárba vétele, és az évenkénti  leltározás, illetve selejtezés előkészítése.

A leltározást és a selejtezést a gazdasági ügyintéző, a DSE elnöke és a Számvizsgáló Bizottság egy tagja végzi minden év december hónapban.

A leltározásról és a selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A gazdasági ügyintéző tevékenysége felett az ellenőrzést a Számvizsgáló Bizottság látja el. Az Elnökség bármikor adatokat, információkat kérhet a

gazdasági ügyintézőtől a DSE pénzügyi, vagyoni helyzetére vonatkozóan.

A Szent László Diáksport Egyesület gazdálkodása és vagyona:

A DSE az éves költségvetés szerint, az egyesületekre vonatkozó pénzügyi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

A DSE pénzkezelése a mindenkori elnök és a gazdasági ügyintéző feladata.

 • a tagok és pártoló tagok által fizetett tagdíjak
 • költségvetési, társadalmi és gazdálkodó szervezetek támogatása
 • pályázati támogatások
 • rendezvények, tanfolyamok bevételei
 • a sporttevékenységet szolgáló, tanulónként évente biztosított állami   támogatás jogszabályokban meghatározott hányada.
 • sportlétesítmények üzemeltetésének díja
 • sportcsoportvezetők, technikai személyzet, adminisztrátorok, pénzügyi  szakemberek bérjellegű kiadásai
 • a DSE eredményes működéséért kiemelkedő szellemi és egyéb tevékenységet végzők tiszteletdíja
 • sport és egyéb turisztikai eszközök beszerzése
 • sport és egyéb turisztikai eszközök karbantartása, javíttatása
 • házi-, kerületi versenyek, sportnap rendezésével járó költségek
 • a DSE adminisztrációs munkájával összefüggő költségek
 • eredményes sporttevékenységet végző tagjaink jutalmazása
 • sportrendezvények nevezési díjainak kifizetése
 • különböző sportszövetségi tagdíjak kifizetése
 • egyéb kiadások.

A DSE tartozásaiért saját vagyonával felel, ugyanazért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

 • feloszlatás: ha a Közgyűlés -os szótöbbséggel kimondja feloszlatását, vagy a bíróság feloszlatja a DSE-t, ha annak működése az 1989. II. tv 2.§ (2) bek. ütközik
 • megszűnésének megállapítása: a bíróság megállapítja a DSE megszűnését, ha legalább egy éve nem működik vagy tagjainak száma tartósan az 1989.II. tv. által megkívánt létszám alatt van.
 • más sportegyesülettel egyesülés

Ha a DSE feloszlatással szűnt meg, vagy a felügyelő szerv megszűnését állapítja meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználás módját nyilvánosságra kell hozni.

Ha a közgyűlés a DSE megszűnését határozza el, a vagyon hova-fordításáról is dönt. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.

Ha más sportegyesülettel egyesül, pénzügyi és eszközvagyona a jogutód egyesülethez kerül.

 • A DSE jogi személy, amelyet a DSE elnöke képvisel. E jogkört esetenként, vagy egyes ügyekben az elnök más személyekre is átruházhatja.
 • Az egyesület különböző sportcsoportokat működtet, melyeknek minimális létszáma 12 fő lehet. A sportcsoportokat a sportcsoportvezetők irányítják, az egyesülettel kötött megbízási szerződésben, vagy sportvállakozással kötött szerződésben foglaltak szerint. A szerződéseket szeptember 1-étől december 31-éig kell megkötni, és a szerződés meghosszabbítható január 1-től június végéig. A sportcsoportvezetők irányítják a foglalkozásokat, erről írásos dokumentumot vezetnek, felkészítik a tagokat a különböző versenyekre, őket versenyeztetik, a  versenyekre és a versenyekről elkísérik.
 • Az egyesület sem közvetlen, sem közvetett úton politikai tevékenységet nem folytat. Szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem fogad el.
 • A DSE működését az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Ezt az alapszabályt a Szent László DSE 2005. május 13. –i közgyűlése hagyta jóvá.

Az egyesület adószáma: 19024701-1-42

Az egyesület bankszámlaszáma: 11710002-20080217