Kőbányai Szent László Általános Iskola

Rólunk

“Olyan embereket kell az iskoláknak kibocsátaniuk, akik megtalálják helyüket az életben, és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak a lábukon. Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb közintézménnyé, és a tanítót a legfontosabb közéleti alakká teszi. Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap.”  

Szentgyörgyi Albert 

Iskolánk célja, hogy tanulóink egészséges, kulturált környezetben, nyugodt, biztonságos légkörben,  gyermekcentrikus, szeretetteljes nevelésben, oktatásban részesüljenek.

Kőbányai Szent László Általános Iskola bejárata

A Kőbányai Szent László Általános Iskola tekintélyt parancsoló kapuján belépve, a lépcsőházában egy ruskicai márványból készült emléktábla fogadja az érkezőket:

ÉPÜLT 1909-1910 ÉVBEN BÁRCZY ISTVÁN FŐPOLGÁRMESTER ÉPÍTŐ PROGRAMJÁNAK ELSŐ CIKLUSÁBAN
FORRAI SÁNDOR FŐMÉRNÖK TERVEI SZERINT.

A jogot végzett politikus – később igazságügy-miniszter – a XX. század első évtizedeiben, 1906-tól 1917-ig polgármesterként, 1918-ig főpolgármesterként irányította a főváros életét. Átfogó városfejlesztési programja alapján iskolák, lakások, szociális és kulturális intézmények épültek.

Kőbányán az iskolaviszonyokat sokáig az elmaradottság jellemezte. Az ezredfordulón a főváros 167 elemi iskolájából mindössze 3 volt a kerületben. A tanköteles korú gyerekek alig több mint a fele járt iskolába.

Még 1890-ben folyamodott kerületünk lakossága a fővároshoz polgári fiúiskola felállítását kérve, ám a főváros polgári leányiskola indítását tartotta indokoltnak.

1891. szeptember 1-jén két osztállyal és 70 tanulóval kezdte meg az első tanévét a leány polgári, a mai Szent László tér 34. szám alatt álló épületben, az akkori X. kerületi Ligeti Népiskola épületében. Első tanáraink Benke Balázs, Czeiner József, Janetz Antónia, Knesch Gizella, Krónich Melánia, Köves Izsó és Wéber Klára voltak. Az intézmény igazgatói székében Válya Miklós igazgató úr ült, aki tíz éven át töltötte be ezt a pozíciót.

Az 1899/1900. tanévben 1505 tanulót fogadott az épület, így már 1902-ben egy külön épület felállítását tervezte a főváros, ám pénzügyi nehézségek miatt még éveket kellett várni a megvalósulásra. A kényszerű társbérlet 1910. június 26-áig tartott és végül az 1910/1911. tanévtől az elemi és polgári leányiskola a Halom utcában folytathatta tevékenységét.

Az új épület háromemeletes részében működött a polgári, a hátsó, kétemeletes részében pedig az elemi leányiskola. Sajnálatos módon a tárgyi feltételek hiányossága miatt az oktatás csak októberben kezdődhetett meg, ám Dausz Gyula Kőbánya történetéről 1913-ban megjelent könyvében már ezt olvashatjuk: „Ez az iskola Kőbánya egyetlen modern iskolája. A tantermek világosak és felszerelésük is kifogástalan, …”

A korabeli évkönyvek tanúsága szerint a tanítványok kőbánya társadalmának valamennyi rétegét képviselték. Az intézmény a XX. század első felében a leánynevelés gócpontjává vált, ahová a legelőkelőbb családok is szívesen küldték a gyermekeiket. Az elemi és leány polgári iskola saját tanulói mellett a kerület tehetségeit is felkarolta: már az első tanévtől zongora, hegedű és cimbalom tanfolyamoknak is helyt adott az épület.

A II. világháború befejeződése után jelentős változások következtek be a magyar oktatásügyben. 1945 augusztusában megszűnt a korábbi 6 és 8 osztályos népiskola, a polgári iskola, s létrejött a nyolcosztályos általános iskola. A tankötelezettség a hatodiktól a 14. életévig tartott. Megkezdődött a szocialista iskolarendszer kiépítése. A legtöbb helyen még hiányoztak a személyi és tárgyi feltételek. A háborús károk miatt kevés volt a tanterem, nagy volt a tanítóhiány, alig álltak rendelkezésre tankönyvek, taneszközök. A tanítás azonban minden nehézség ellenére szeptemberben országszerte megindult.

Az 1949/50-es tanévben új általános iskolai tanterv lépett életbe. A nevelés célját a tanterv a következőképpen határozta meg: az általános iskola feladata, hogy a „tanulóifjúságunkat Népköztársaságunk öntudatos, fegyelmezett állampolgáraivá, a dolgozó nép hűséges fiává, a szocializmus építőjévé nevelje”. A tanterv megemelte a magyar nyelv és irodalom, a matematika és a természettudományok óraszámát. Megszüntette a szabadon választható tárgyakat és kötelezővé tette az orosz nyelv tanulását.

1957-ben, Kádár Lajos igazgató úr vezetése alatt, Hoyos Sándorné Olgi néni áldozatos munkájának köszönhetően új korszak kezdődött iskolánk életében,  ének-zene tagozat. Az elmúlt évtizedek során kiváló szakemberek és nagy nevű zenepedagógusok adták át tudásuk legjavát az ifjabb generációknak. A “Legyen a zene mindenkié!” kodályi gondolat megvalósításán fáradoztak: dr. Soproni Vilmosné, Andrássy Erzsébet, Ördögh László, Bencsáth Ilona és Takács Cecília.

1982-től új profillal bővült az intézmény: a testnevelés szakos Szabó Tibor igazgató úr irányításával megkezdődö a testnevelés tagozat.

Az iskola 2000-ben vette fel a Szent László nevet.

Intézményünk igazgatói:

 • Válya Miklós 1891-1911
 • Lissák Kálmán 1911-1931
 • Böngérfi Géza 1931
 • Fehér Béla 1931-1956
 • Kádár Lajos 1956-1960
 • Bárány Sándorné 1960-1973
 • Szabó Tibor 1973-1984
 • Bányász Béláné 1984-1994
 • Dr. Pluzsik Andrásné 1994-2004
 • Menyhárt Sándor 2004-
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY

,,Amikor a magyarok meghallották — olvassuk a gesztaírónál –, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.” Valóban a gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy őt adta a magyar nemzetnek az első szent király halálát követő négy évtizedes viszály után. Uralkodása sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól. A belső viszály hozta magával, hogy Szent László király 1040 körül nem magyar földön, hanem Lengyelországban látta meg a napvilágot. Nagyapját, a pogány Vazult (Vászolyt) István király vakíttatta meg. Apja, Béla a testvéreivel együtt, István elől menekült el az országból, s mégis László lett az, aki István életművét folytatta. Apja I. (Bajnok) Béla magyar király (1060–1063) volt, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király leánya, nőágon II. Ottó császár dédunokája. Két fiú és több leánytestvére volt. Bátyja, Géza 1074–1077 között uralkodott. A leányok közül Zsófia Weimar Ulrik őrgrófhoz ment feleségül, Ilona pedig Zvonimir horvát király felesége lett. László kétszer házasodott. Első felesége, akinek nevét nem ismerjük, valószínűleg magyar főúri leány volt. Ebből a házasságból született leányát Jaroszláv orosz herceg vette feleségül. Majd özvegységre jutva Rheinfeldi Rudolf német ellenkirály leánya, Adelhaid lett a felesége, akitől Piroska nevű leánya született. Őt  Komnénosz II. János görög császár vette el feleségül, Bizáncban az Eiréne keresztnevet kapta, és kegyes élete miatt halála után az ortodox egyház szentjévé avatták. Ilyenformán a Magyar Királyság szinte az összes szomszédos uralkodóházzal rokonságba került, beleszámítva a két leghatalmasabbat: a görög és német császári dinasztiát is. Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától örökölte, aki mielőtt a lengyel királyleányt megkapta, párviadalban legyőzte az egyik pamerán vezért. László még jóformán fel sem serdült, máris viszontagságos időket kellett átélnie: a testvérharcot András király és apja, Béla herceg, majd az évekig húzódó viszályt Salamon király és Géza bátyja között. Így korán megedződött az élet iskolájában, s előkészült sok harcot magában rejtő uralkodói éveire. Az ő feladata lett ugyanis az ország ,,megállapítása”, mint Hóman Bálint megjegyzi, vagyis a belső rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása. Az ország védelmében már mint fiatal herceg kitüntette magát. Talán 22 éves lehetett, amikor az úzok (fekete kunok) betörtek az ország keleti részébe Salamon uralkodása idejében (1068). A Kerlés melletti ütközetben döntő szerepet játszott a győzelem kivívásában. Ő volt a csata főhőse, különösen azáltal, hogy az egyik menekülő kun vezért, aki egy magyar leányt vitt magával, üldözőbe vette, legyőzte, és a leányt kiszabadította. E hőstette valóságos legendával fonta körül alakját, s a következő századokban számtalan magyar templom falán megfestették. Ugyancsak döntő szerepet játszott, mint vitéz katona a Salamon király és Géza bátyja közötti testvérharcban: a mogyoródi csatában (1074) bátyját győzelemre segítette, s uralmát biztosította. 1077-et írtak, amikor Lászlónak a nép akaratából, jóllehet Salamon még életben volt, át kellett vennie az ország kormányzását. Lelkületére jellemző, hogy nem koronáztatta meg magát, ,,mert csak békességet kívánt – mint a krónikás írja -, hogy visszaadhassa Salamonnak az országot, és magának a hercegséget tartsa meg”. Erre azonban nem került sor, mert az egész ország népe egy emberként állt mögötte. ,,Hírneves és fönséges volt”, …… Magyarországot meggyarapította.” Nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása. De erre nézve is megjegyzi a krónikás: ,,Ezt a király nem kapzsiságból cselekedte, hanem azért, mert a királyi törvény szerint őt illette az örökség”, lévén a megözvegyült királyné a magyar király testvére. László idejében különösen a Délkeleti-Kárpátokon túl lakó kunok jelentettek állandó veszélyt a magyar népre. Először 1085-ben Kutesk fejedelem indított támadást Salamon izgatására, aki nem tudott belenyugodni országa elvesztésébe. Hatalmas sereggel tört be, de László rájuk rontott, s a kunok úgy menekültek, ,,mint tépett tollú vadkacsák a keselyűk csőrétől”. Sokkal nagyobb veszélyt jelentett az 1091. évi betörés, mert a király akkor éppen Horvátországban tartózkodott. Az ellenség végigpusztította az ország keleti részét, rengeteg rabot és zsákmányt hurcolva magával. Hallván az ország veszedelmét, László sietett vissza népe védelmére. Még idejében sikerült a kunokat utolérnie. Egy ember kivételével az egész sereget megsemmisítette vagy fogságba ejtette. Ekkor történt, hogy a csata hevében egyszer csak fölkiáltott: ,,Atyámfiai! Ne öljük meg ezeket az embereket, hanem csak ejtsük foglyul őket; hadd éljenek, ha megtérnek!” A többi hadjáratban, Oroszországban, Lengyelországban vagy a nyugati végeken, mindig arra törekedett, hogy azt a részt támogassa, ahol az igazságot vélte. VII. Gergely és IV. Henrik küzdelmében a pápa oldalán állt. A sok háborúság, amit kényszerűségből kellett vállalnia, váltotta ki belőle a montecassinói apáthoz 1091-ben írt levelében a következő vallomást: ,,Bűnös ember vagyok, mivel nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni igen súlyos bűnök nélkül.” Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai arra bírták Lászlót, hogy a végeket megerősítse. Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott, kiépítette e keleti részeken a közigazgatási szervezetet, ily módon politikai egységgé formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az északnyugati részeken is ő kezdte meg, de Könyves Kálmán király fejezte be. Ők ketten építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei rendszert. A politikai szervezés munkájával párhuzamosan haladt az egyházi élet megújítása, intézményeinek újjászervezése, továbbfejlesztése. A meglévő székesegyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy birtokokkal gazdagította, a megkezdett templomépítéseket befejezte, új egyházak és kolostorok egész sorát alapította. Szentjobban, a Tolna megyei Bátán és a nyitrai Koloson bencés kolostorokat létesített. Somogyvárott francia bencéseknek építtetett monostort; ide még száz év múlva is csak francia szerzeteseket vettek föl. Ugyanilyen bőkezűséggel gondoskodott a püspökségekről is. A váci székesegyházat befejezte. Újakat épített Váradon és Gyulafehérvárott. A kalocsai érseki egyházmegyét átszervezte, Bácsra helyezte át a székhelyét, ahol 1091-ben új püspökséget alapított Szent István tiszteletére, de a kalocsai érseknek rendelte alá. Igen fontos szerepet töltött be uralkodásában az igazságszolgáltatás újjárendezése. Az évtizedes testvérharcban és az egyéb belső küzdelmekben erősen megrendült a törvények kötelező ereje. Különösen elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak az erkölcsi életet szabályozó törvények. Ezt nem tűrhette az a László, akiről a krónikás ilyen jellemzést ad: ,,Minden ítéletében Isten félelmét tartotta szeme előtt.” Ezért uralkodása második évében, 1078-ban Pannonhalmán a papság és előkelők jelenlétében szigorú törvényeket hoztak a megrendült vagyonbiztonság megerősítésére. Nem kímélték az előkelő és gazdag embereket sem. Aki egy tyúk értékénél többet lopott vagy elorzott, fölakasztották. Az emberölést sem torolták meg ilyen szigorúan. Az 1085 táján hozott újabb törvénykönyvből az tűnik ki, hogy a szigorú rendszabályok hatásosak voltak, s egyiket-másikat enyhíteni lehetett. A kor szelleme, másrészt László nagy tekintélye és egyházias gondolkodása hozta magával, hogy az egyháziak életviszonyainak szabályozásába is belenyúlt. Az 1092-ben Szabolcsba összehívott zsinaton intézkedtek a papok házassága ügyében, tilalmazták az egyházi javak elidegenítését, s rendezték az ünnepek és böjtök megtartását. Ugyanez a zsinat büntetéssel sújtja a pogány szokásoknak hódolókat, és szabályokat léptet életbe az erkölcsi élet védelmére, mind a házasságon belül, mind azon kívül. Közismert volt László vendégszeretete. Nem egy királyi vagy fejedelmi sarj talált nála menedékre. Udvarában neveltette fivére, Géza két fiát, Kálmánt és Álmost, valamint András király Dávid nevű fiát, s egy ideig Salamont is udvarában tartotta, mindennel ellátva őt rangjához mérten, amíg csak önként el nem távozott az országból. A magyar nemzet és az Egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor István, Imre és Gellért ereklyéit 1083-ban fölemeltette, az egyházi és világi nagyok, valamint hatalmas néptömeg jelenlétében. Ezzel a magyar népnek a saját nemzetéből adott szent példaképeket. ,,Szinte állandóan a tenyerén hordja, kardja élén hordja az életét: minden pillanatban kész odadobni azt Egyháznak, hazának, egyeseknek – mindennek és mindenkinek, akikben, amiben azt a két szentséget látja testet ölteni, amelyért élt: a magyar ügyet és az Isten ügyét” – írja róla Sík Sándor. Egész élete, eljárásai, intézkedései a szentség jegyét viselik magukon. Már a krónikás is úgy jellemzi, mint aki ,,mindenkor rugalmas volt és szelíd. Vigasztalta a bajtól sújtottakat, fölemelte az elnyomottakat, az árvák kegyes atyja volt. Az ország minden lakosa csak kegyes király néven emlegette.”  Egyik legszebb jellemvonása a megbocsátás volt. Salamont nem büntette meg a kor szokása szerint, csak fogságra vetette egy időre, s ,,ő maga folyvást imádkozott Salamonért, hogy térjen meg Isten törvényéhez.” 1500 körül íródott Ének Szent László királyról, László külsejét sem győzi dicsérni: ,,Te arcul tellyes, szép piros valál, Tekéntetedben embereknél kedvesb, Beszédedben ékes, karodban erős, Lám, mendent te ejtesz, ki teveled küzdik. Tagodban ékes, termetedben díszes, Válladtul fogva mendeneknél magasb; Csak szépséges császárságra méltó, Hogy szent korona téged méltán illet.” Épp így kitűnt lelkével. ,,Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként vad oroszlán.’‘ Amikor tehette, szeretett félrevonulni és imádkozni. Imáinak hatásossága nyilvánul meg az alakját körülfonó legendákban is: az üldöző ellenség előtt a szikla meghasad, éhező katonái táplálására szarvascsordák jelennek meg, imájára víz fakad a sziklából, az ellenség elé dobott pénzei kővé változnak… Ugyanígy lesz ,,Szent László füve” gyógyír a betegség ellen. Nem csoda, hogy híre a határon túl is elterjedt, benne látták a kor egyik legszebb lovageszményét, s kiszemelték a keresztes hadak vezérének. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert 1095. július 29-én az örökkévalóságba költözött. Először az általa alapított somogyvári monostorba temették, majd később Váradon helyezték végső nyugalomra. A váradi püspökséget és a templomot ő király alapította. A templom előtt állt a király lovasszobra, a kolozsvári testvérek (György és Márton) alkotása, mely később sajnos megsemmisült.  A szoborról Janus Pannonius ad hírt híres búcsúversében (1451): Janus Pannonius: Búcsú Váradtól (részlet) (Áprily Lajos fordítása) Isten áldjon, aranyba vont királyok, Kiknek még a gonosz tűzvész sem ártott, Sem roppanva dűlő fal omladéka, Míg tűz-láng dühe pusztított a várban, S szürke pernye repült a kormos égre. Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk. S rőt fegyvert viselő lovas királyunk, Hős, ki bárdot emelsz a jobb kezedben – Márványoszlopokon pihenve egykor Bő nektárt verítékezett a tested – Utunkban, te nemes lovag, segíts meg. Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk. A Janus-vers második versszaka idézi meg Szent László királyt és lovasszobrát, és azt a legendát, amelyről bővebben Arany János írt a „Toldi estéje” Ötödik énekében. Vagyis, hogy a székelyek megsegítésére a kriptájából fölkel a szent király, és szobrának érclován elvágtat a csatába, és győzelemre segíti népét. László kultusza halála után hamarosan kifejlődött. Tulajdonképpen maga a nép avatta szentté, még mielőtt azt az Egyház hivatalosan megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A szent király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett; szokássá vált, hogy Váradon, a László király sírjánál döntsenek el nagy fontosságú pereket, és László oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot, s itt döntötték el egy alkalommal a zágrábi püspök perét is. Ezek után az Egyház hivatalos lépése sem váratott soká magára. III. Béla király sürgetésére III. Celesztin pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta. Határainkon belül és kívül is jónéhány település neve őrzi szent László emlékét. A magyarországi Szent László nevű települések 2002-ben létrehozták a Szentlászló Szövetséget. A Kárpát-medencében számos további település templomának nevében, freskóján, szobrán, oltárképén örökítették meg Szent László alakját. Nevét általános iskolák, gimnáziumok, óvodák, kórházak kultúrális intézmények, kórházak viselik, nem csak Európában, de még Dél-Amerikában is. 2017. évet Szent László-emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság a lovagkirály trónra lépésének 940.-, és szentté avatásának 825. évfordulójának alkalmából. Szent László nevét viselő oktatási intézmények:
 • Kőbányai Szent László Általános Iskola, Budapest
 • Kőbányai Szent László Gimnázium, Budapest
 • Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Mezőkövesd
 • Szent László Gimnázium és Diákotthon, Szob
 • Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, Kisvárda
 • Colegio San Ladislao, Buenos Aires, Argentína
 • Szent László Katolikus Líceum, Nagyvárad
 • Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola, Debrecen
 • Szent László Általános Iskola és Óvoda, Bakonyszentlászló
 • Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda, Békéscsaba
 • Szent László Általános Iskola, Jászszentlászló
 • Szent László Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Mogyoród
 • Szent László Katolikus Általános Iskola, Sárvár
 • Türjei Szent László Általános Iskola Türje
Kőbányai Szent László Általános Iskola – 1105 Budapest, Szent László tér 1. – Tel/fax: 260-6558, 431-73